Så fiskas norsk torsk

Så fiskas norsk torsk

I det norska kustbandet har torskfisket varit en viktig inkomstkälla och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen under flera århundraden. Vårt mål har alltid varit att bygga upp en modern och framgångsrik fiskeflotta som gör att vi kan fiska på ett hållbart sätt.

Vi har i dag en stor fiskeflotta som använder en rad olika fångstmetoder. Med både oceangående fartyg och ett stort antal mindre kustgående fartyg kan vi fiska många olika sorters fisk och skaldjur, inklusive torsk.

 
Fiskeflottan
En avancerad fiskeflotta gör att vi kan satsa på kvalitet hela vägen, från det att fisken tas upp ur havet till den når konsumenter världen över.

Oceangående fartyg
Oceangående fartyg har ett lastutrymme på mer än 500 kubikmeter. Några exempel är torsktrålare, fartyg med ringnot (snörpvad) och industriella trålare

Kustgående fartyg
Tidigare definierades kustgående fartyg som fartyg kortare än 28 meter. I dag räknas de som kustgående om lastutrymmet är mindre än 500 kubikmeter.

Aktiva fiskeredskap
Aktiva fiskredskap rör sig mot fisken för att fånga in den. Fiskare som vill använda sig av aktiva redskap måste ha ett särskilt tillstånd, med undantag för fiske med snurrevad. Det innebär att det är olagligt att använda aktiva redskap vid fritidsfiske.

Ringnot (snörpvad)
Ringnot eller snörpvad är en vägg av nät som fartyget lägger ut runt ett fiskstim. Nätet dras ihop längst ner och det infångade stimmet halas eller pumpas ombord.

Trål
Vid trålfiske används en stor säck som hålls öppen av trålbord medan fartyget drar trålen genom vattnet. Det här är en mycket viktig metod för det norska torskfisket.

Snurrevad
Snurrevaden är ett mellanting mellan trål och nät. Vid snurrevadsfiske lägger fartyget ut en stor säck runt fisken och drar den sedan en kort sträcka genom vattnet innan den halas ombord.

Passiva fiskeredskap
Med passiva fiskeredskap måste fisken själv närma sig redskapet för att fångas in. Det är en traditionell fiskemetod och fartygen som fiskar på det här sättet kallas därför för traditionella fiskefartyg.

Långrev (backa)
Vid krokfiske lägger man ut en så kallad långrev, en lång lina som med jämna mellanrum har försetts med kortare linor (tafsar). Tafsarna är ca en halv meter långa och har en krok med bete i andra änden.

Garn
Vid garnfiske används en vägg av nät som spänns ut vertikalt i vattnet med hjälp av flöten i den övre linan (överteln) och sänken i den undre (underteln).

Handlina
När man fiskar med dörj eller pilk använder man en lina med några få krokar (”juksa” på norska) för att fiska vertikalt i vattnet.