Vaccin- och antibiotikaanvändning i fiskodlingar

Fakta: vaccin- och antibiotikaanvändning i fiskodlingar.

Hälsofakta om användning av vacciner och antibiotika hos lax

  

  • Fiskerinäringen bedriver en omfattande forskning och utveckling för att förebygga sjukdomar och främja hälsa hos den odlade fisken. Precis som hos människa kan laxen drabbas av såväl bakteriella som virussjukdomar. På samma sätt är våra respektive immunförsvar adaptiva, dvs känner igen de virus som de kommit i kontakt med tidigare. 

  • Utvecklingen av vacciner mot bakteriella sjukdomar har lett till att användningen av antibiotika mot dessa sjukdomar har minimerats. Den totala användningen av antibiotika i laxodlingar under 2014 var 511 kg aktiv substans. Det motsvarar 0,36 gram antibiotika per ton lax. Mindre än en procent av landets totala laxproduktion är behandlad med antibiotika.

  • Målet är att även lyckas utveckla vacciner mot de vanligaste virussjukdomarna. Eftersom virus är aktivt inuti cellen, samt ständigt muterar, är det mer komplicerat att utveckla vaccin mot virus än mot bakterier. De vanligast förekommande virussjukdomarna är ILA (infektiös laxanemi), PIN (infektiös pankreasnekros), PD (pankreassjukdom) och HSMB (hjärt-och skelettmuskelinflammation).

  • Driften av havsbruk är noga reglerat av Närings- och fiskeridepartementet och i föreskriften understryks vikten av såväl god hälsa som god välfärd för fisken. Norska Livsmedelsverket (Mattilsynet) fungerar som kontrollinstans.

  • Fiskerinäringens hälsoarbete präglar även utvecklandet av foder, avelsfrågor och matfiskproduktionen. Att ha en god fiskhälsa är viktigt för såväl fisk som miljö. Fisk som trivs och är vid god hälsa växer snabbare och bidrar till högre lönsamhet. Som exempel består en odlingskasse till 97,5% av vatten och 2,5% av fisk så att fisken har gott om plats, eftersom utrymme är en del av hälsa och trivsel.

  • Alla fiskodlingar inspekteras minst sex gånger årligen av myndigheterna, och besöks av offentliga veterinärer eller fiskhälsobiologer två gånger årligen. Enligt Norska Veterinärinstitutet är hälsotillståndet hos den odlade fisken generellt sett god och ligger i framkant i en internationell jämförelse. Varje år sammanställs så kallade ”fiskhälsorapporter” som ger en sammanfattande bild av hälsotillståndet hos såväl odlad som vild fisk, med data kring bland annat sjukdomar.